دوباره سکوت

فریاد ی که زده نشد

مهمان

 

به خانه ام بیا عزیز دل

 

ببین چگونه ازبرای بودنت به خانه عطر عاشقی فشانده ام

 

به دامن چمن نگر

 

برای تو ،

 

چه نرگسی نشانده ام.........

 

تمام جامهای انگبین خویش را پر از کلام عاشقانه کرده ام

 

بیا ببین ،

 

چه سفره ای فراخ کرده ام......

 

به روی سفره ام ز بوی رازقی چه عطرها فشانده ام

 

بیا ببین....

 

فقط برای تو عزیز دل...........


گزارش تخلف
بعدی